1. هادی جباری نوقابی , منصور زرگر , محمد امینی , مقایسه چند آزمون استقلال مبتنی بر تابع مفصل , چهاردهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
 2. فهیمه محمدزاده , هادی جباری نوقابی , محمد امینی , توزیع بتا دو متغیره و ویژگی های آن , اولین همایش ملی ریاضی و آمار , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 3. هادی جباری نوقابی , امیرحسین شبانی , توزیع مجانبی براوردگر حدی-حاصل ضرب برای مشاهدات پیوندی در معرض داده 6های سانسور شده از راست و بریده شده از چپ , چهارمین سمینار تخصصی تظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
 4. مجید مربایان , محمد موسوی بایگی , حسین آروئی , هادی جباری نوقابی , بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی , نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
 5. هادی جباری نوقابی , عاطفه جاویدنظامدوست , مدل های رگرسیون براساس تابع مفصل , یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 6. عالیه احمدی , محمد امینی , هادی جباری نوقابی , اندازه های وابستگی مکانی و برخی ویژگی ها , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
 7. هادی جباری نوقابی , زهرا عطائی میریک , براورد پارامتر تابع مفصل دو متغیره با کناری های گسسته-پیوسته , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
 8. سمیه خرمی , هادی جباری نوقابی , مقایسه روش های پارامتری و نیمه پارامتری در براورد پارامتر مفصل , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
 9. عالیه احمدی , محمد امینی , هادی جباری نوقابی , بررسی ساختار وابستگی مفصل سیبویا , سومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 10. مریم شاکرهدایت آباد , محمد امینی , هادی جباری نوقابی , تابع توزیع کندال و ترتیب های تصادفی , نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
 11. محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی , وابستگی دمی و کاربرد آن در بازارهای تجاری , نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
 12. وحید قوامی قنبرآبادی , محمد تقی شاکری , حبیب اله اسماعیلی , هادی جباری نوقابی , تحلیل داده های بقای دارای سانسور وابسته با استفاده از مدل خطرهای متناسب کاکس بر اساس تابع مفصل , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 13. مصطفی بسکابادی , هادی جباری نوقابی , محمد امینی , مدل سازی به وسیله تابع مفصل برای داده های بریده شده از چپ و سانسور شده از راست , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 14. هادی جباری نوقابی , آرزو حبیبی راد , ملیحه شاکری روش , رگرسیون با متغیر توضیحی سانسور شده و کاربرد آن در اقتصاد , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 15. هادی جباری نوقابی , حسین صابرجبدرق , آزمون نرمال بودن در حضور داده های پرت , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 16. سمانه محمدزاده , هادی جباری نوقابی , براورد گشتاوری تعمیم یافته در مدل داده های پانلی نامتوازن با خطای اندازه گیری , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 17. سارا میرپیروزی , هادی جباری نوقابی , مقایسه ی روش های پارامتری و نیمه پارامتری در براورد پارامتر توابع مفصل , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 18. مژگان نورافشان , هادی جباری نوقابی , آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی داده های پانلی , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 19. مهدی طالب پور , فرشاد تجاری , هادی جباری نوقابی , مصطفی طیبی , بررسی رابطه وضعیت زیست محیطی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی , اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
 20. محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی , بررسی رفتار مجانبی ضرایب وابستگی دمی , هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
 21. محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی , بررسی رفتار مجانبی اندازه های وابستگی دمی , هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
 22. هادی جباری نوقابی , اعظم مختاری , حسنعلی آذرنوش , برآورد ضریب همبستگی کندال برای داده های بقای وابسته از طریق مدل مفصل کلایتون تحت سانسور تصادفی , دومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۸
 23. محمدمهدی رشیدی رستمکلایی , هادی جباری نوقابی , نرخ های همگرایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت و مانای اکید , دهمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۱۲
 24. بهاره قنبری طرقبه , هادی جباری نوقابی , نرخ های قوی در قانون لگاریتمی و قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت , هفتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲
 25. محمدمهدی رشیدی رستمکلایی , حسنعلی آذرنوش , هادی جباری نوقابی , نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی , هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۲
 26. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , باقر مقدس زاده بزاز , برآورد واریانس تابع بقاء شرطی مبتنی بر مدل مخاطرة متناسب کاکس در حالتی که پراکندگی مشاهدات بسیار زیاد باشد , هفتمین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۰۲
 27. ابوالقاسم بزرگ نیا , مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها , چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۱۲
 28. انوشیروان کاظم نژاد , هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , طرح های متقاطع برای کارآزمایی های بالینی مشتمل بر دو تیمار , ششمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۰۴
 29. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , جعفر احمدی , بکارگیری فنون کنترل کیفیت آماری برای رد یا پذیرش محموله های کاغذ , دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۲
 30. مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , براورد استحکام کارتن از روی ابعاد آن با استفاده از رگرسیون غیر خطی , دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۲
 31. مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , شبیه سازی مدل مارکف در سیستم صف بندی M/M/S , سومین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۰۷