numConference TitleDateCity
1سومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها2015-02-25کرمان
2The 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes2013-09-11زاهدان
3نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی2013-09-11زاهدان
4یازدهمین کنفرانس آمار ایران2012-08-28تهران
5اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی2012-02-22شاهرود
6The 8th Seminar on Probability and Stochastic Processes2011-09-10رشت
7هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی2011-09-10رشت
8هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی2011-09-10گیلان
9دومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن2011-06-08اصفهان
10دهمین کنفرانس آمار ایران2010-08-03تبریز
11هفتمین کنفرانس آمار ایران2006-08-24تهران
12چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی2003-09-03گرگان
13دومین سمینار دانشجویی آمار ایران2001-09-03کرمانشاه
14سومین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی2001-08-29اصفهان