numConference TitleDateCity
1پنجمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن2019-01-30مشهد
25th Seminar on Copula Theory and its Applications2019-01-30مشهد
3چهاردهمین کنفرانس آمار ایران2018-08-25شاهرود
414th Iranian Statistics Conference2018-08-25شاهرود
5اولین همایش ملی ریاضی و آمار2018-05-10گنبد کاووس
6چهارمین سمینار تخصصی تظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن2018-04-24شیراز
7یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی2017-08-30قزوین
8سومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها2015-02-25کرمان
9The 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes2013-09-11زاهدان
10نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی2013-09-11زاهدان
11یازدهمین کنفرانس آمار ایران2012-08-28تهران
12اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی2012-02-22شاهرود
13The 8th Seminar on Probability and Stochastic Processes2011-09-10رشت
14هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی2011-09-10رشت
15هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی2011-09-10گیلان
16دومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن2011-06-08اصفهان
17دهمین کنفرانس آمار ایران2010-08-03تبریز
18هفتمین کنفرانس آمار ایران2006-08-24تهران
19چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی2003-09-03گرگان
20دومین سمینار دانشجویی آمار ایران2001-09-03کرمانشاه
21سومین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی2001-08-29اصفهان