Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    یادآوری طرح های عاملی و ضرورت طرح های عاملی 2 به توان k ...
2    روش تحلیل طرح های عاملی 2 به توان k ...
3    طرح های عاملی 2 به توان k بدون تکرار و تحلیل داده ها ...
4    آموزش نرم افزار برای طرح های عاملی 2 به توان k ...
5    ضرورت طرح های عاملی 3 به توان k ...
6    طرح های عاملی 3 به توان k و مؤلفه های اثرات متقابل ...
7    آموزش نرم افزار برای طرح های عاملی 3 به توان k ...
8    طرح های تودرتو ...
9    نحوه تحلیل داده های طرح های تودرتو بررسی پذیره های زیربنایی و آموزش نرم افزار ...
10    طرح های عاملی تودرتو ...
11    نحوه تحلیل داده های طرح های عاملی تودرتو بررسی پذیره های زیربنایی و آموزش نرم افزار ...
12    آزمایشات عاملی با بلوک ...
13    نحوه تحلیل داده های طرح های عاملی بلوکی بررسی پذیره های زیربنایی و آموزش نرم افزار ...
14    آزمایشات عاملی با مربع لاتین و تفاوت ان با طرح عاملی بلوکی ...
15    رفع اشکال در خصوص مباحث مطرح شده در بخش میان ترم ...
16    امتحان میان ترم تا ابتدای مبحث آزمایشات عاملی با محدودیت در تصادفی کردن کامل ...
17    نحوه تحلیل داده های طرح های عاملی مربع لاتین بررسی پذیره های زیربنایی و آموزش نرم افزار ...
18    آزمایش های عاملی و کرت خردشده ...
19    نحوه تحلیل داده های طرح های کرت خردشده بررسی پذیره های زیربنایی و آموزش نرم افزار ...
20    طرح های کرت دوبار خردشده و تفاوت آن با طرح خرد شده ...
21    آزمایشات عاملی مخلوط کردن با بلوک ضرورت و هدف ...
22    طرح های جزئا و کاملا مخلوط شده و تفاوت آن ها ...
23    طرح های عاملی کسری و ضرورت آن ها ...
24    نحوه تحلیل داده های طرح های کسر عاملی و بررسی پذیره های زیربنایی ...
25     ...