Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    تبیین اهداف روش های چندمتغیری ...
2    یاداوری از روش های چندمتغیره پیوسته ...
3    ماتریس داده ها و بردارهای تصادفی و نامساوی های در ماتریس ها ...
4    نمونه گیری تصادفی و توزیع نرمال چندمتغیره و خواص آن ...
5    نمونه گیری از توزیع نرمال چندمتغیره و براورد درستنمایی ماکسیمم ...
6    بررسی نرمال بودن توزیع مشاهدات در حالت های یک متغیره و چند متغیره و معرفی تبدیلات نرمال کردن و استفاده از نرم افزارهای R و SPSS ...
7    آزمون های مقایسه بردار میانگین جامعه با عدد ثابت (نسبت درستنمایی و تی دو هتلینگ) ...
8    نواحی و فواصل اطمینان همزمان برای بردار میانگین جامعه و استفاده از نرم افزارهای R و SPSS ...
9    استنباط در مورد میانگین جامعه براساس نمونه های بزرگ ...
10    مقایسه های زوجی و طرح اندازه های تکراری و استفاده از نرم افزارهای R و SPSS ...
11    مقایسه بردار میانگین دو جامعه جدا ازهم و استفاده از نرم افزارهای R و SPSS ...
12    مقایسه چند متغیره میانگین چند جامعه جدا از هم و استفاده از نرم افزارهای R و SPSS ...
13    تحلیل واریانس چند متغیری دوطرفه و استفاده از نرم افزارهای R و SPSS ...
14    مؤلفه های اصلی جامعه و نمونه ...
15    تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و استنباط براساس نمونه های بزرگ ...
16    دوران عاملی و امتیازهای عامل ها و استفاده از نرم افزارهای R و SPSS ...
17    الگوهای معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار R ...
18    یاداوری از روش های چندمتغیره گسسته ...
19    انواع جداول توافقی و آزمون های استقلال آن ها و استفاده از نرم افزارهای R و SPSS ...
20    آزمون استقلال جداول توافقی با پاسخ های رتبه ای و برای نمونه های کوچک ...
21    مدل های خطی تعمیم یافته برای داده های دودویی و شمارشی و استنباط برای آن ها ...
22    کاربردها و آموزش نرم افزار R و SPSS برای مدل های خطی تعمیم یافته ...
23    پاسخ های کیفی نامرتب و مدل های لجیت متعارف و تحلیل داده ها با نرم افزار ...
24    پاسخ های کیفی مرتب و مدل های لجیت و پیوند تجمعی و تحلیل داده ها با نرم افزارهای R و SPSS ...
25    مدل های لگ خطی برای جداول دوطرفه و سه طرفه و استفاده از نرم افزارهای R و SPSS ...
26    معادلات درستنمایی به همراه توزیع های مجانبی ...
27    استنباط در مورد مدل های لگ خطی و استفاده از نرم افزارهای R و SPSS ...
28    برازش مدل های لگ خطی و روش های تکراری و استفاده از نرم افزارهای R و SPSS ...
29    تحلیل همبستگی متعارف و رده بندی و تحلیل ممیزی و استفاده از نرم افزار ...
30    تحلیل خوشه ای و تحلیل داده ها با نرم افزار ...
31    معرفی نرم افزار JMP برای تحلیل های چندمتغیری و علم داده ...
32    معرفی نرم افزار JMP برای تحلیل های چندمتغیری و علم داده ...