Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    مفاهیم پایه ای روش تحقیق ...
2    مراحل اجرای یک تحقیق علمی ...
3    بیان مساله اهداف کلی اختصاصی و فرعی ...
4    فرضیات و سوالات تحقیق و نحوه نگارش آن ها ...
5    پیشینه و ادبیات تحقیق ضرورت و نحوه تنظیم آن ها ...
6    انواع تحقیقات ...
7    شیوه های طراحی ابزار سنجش و بررسی روایی ...
8    پایایی ثبات و همگنی و روش بررسی آن ها ...
9    جامعه آماری و روش های آمارگیری ...
10    روش های تعیین حجم نمونه ...
11    آموزش نرم افزار PASS و R برای تعیین حجم نمونه و حل چند مثال عملی ...
12    مقیاس های آماری و انواع متغیرها ...
13    نحوه تدوین پیشنهاده تحقیق و بررسی چند پیشنهاده ...
14    مرور فنون و روش های آمار توصیفی ...
15    آموزش نرم افزار SPSS برای توصیف داده ها ...
16    روش های استنباط آماری و انواع آن ...
17    اجرای چند نمونه تحقیق علمی با همکاری دانشجویان و رفع ابهامات ...
18    بررسی نقش نرم افزارهای آماری در فرایند مشورت آماری ...
19    انواع آزمون های آماری کلاسیک و آموزش نرم افزار ...
20    ادامه مبحث انواع آزمون های آماری کلاسیک و آموزش نرم افزار ...
21    انواع گزارش های تحقیق و نحوه تدوین و انتشار آن ...
22    بیان فنون مشاوره آماری ...